आईतवार वचन
"A Living Sacrifice, Holy, Acceptable to God"
2020.11.29
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
78
 देशको संख्या
1001
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
The Living and the Dead
आईतवार वचन
2020.11.22 • Rhee, Yo-han
The 3 Stages of Salvation
आईतवार वचन
2020.11.15 • Rhee, Yo-han
Life that Pleases God 2
आईतवार वचन
2020.11.01 • Rhee, Yo-han