आईतवार वचन
"विशेष हुनुहुने येशू"
2019.09.08
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
81
 देशको संख्या
554
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
मुक्तिको तीन चरणहरू
आईतवार वचन
2019.09.01 • O, Sae-il
ख्रीष्‍टका व्‍यवस्‍थाको अधीनमा भएको मानिस
आईतवार वचन
2019.08.11 • O, Sae-il
विश्वासको रहस्य चर्
आईतवार वचन
2019.08.04 • Sin, Yong-cheol